ZigZag - ZZ

Airdrop Od ZigZag Exchange Minimum 300 ZZ (100$) !

YouTube video

Airdrop Od ZigZag Exchange Minimum 300 ZZ (100$) !
Kolejny Airdrop tym razem od ZigZag Exchange na ZkSync, team zrzucił 34 miliony tokenów dla społeczności, jest to jeden z większych Aidropów jeśli mówimy o ilości zrzuconych tokenów względem całkowitej ilości tokenów w supply która wynosi 100 milionów czyli zrzucone zostało 34% tokenów dla społeczności.

Robiłeś aktywności na ZigZag Exchange ?
Sprawdź czy na Twoim portfelu są tokeny ZZ : https://lite.zksync.io/

Dokładne informacje o Airdropie:
https://docs.zigzag.exchange/zigzag-exchange/airdrops

————————–
WAŻNE !

Żadna z informacji zawartych na Kanale YouTube : “Krystian Lejowski” – nie jest “rekomendacją inwestycyjną”. Każdy post oraz udostępniony materiał, jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Zawsze sprawdzaj osobiście to w co inwestujesz, podejmujesz decyzje na własną odpowiedzialność, inwestując mądrze w odpowiednie aktywa można zyskać jednak należy pamiętać również, że każda inwestycja wiążę się z utratą części lub całości kapitału.

Przedstawiony materiał ani w całości ani w części nie stanowi „ rekomendacji” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporzadzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywe 2003/6/WE Parlamnetu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporzadzenia Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 Kwietnia 2016r. uzupelniajace dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE u odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Nie nalezy go też traktować jako doradztwa inwestycyjnego. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

source

Related Articles

Back to top button